bridgeclub-de-stokpaartjes

PROTOCOL 1,5 meter Bridgeclub DE STOKPAARTJES

Versie 28-7-2020
Vanaf 1 juli mag er weer binnen worden gesport. De regels waaronder dit kan zijn vastgelegd in de RIVM-richtlijnen en het Algemeen Sportprotocol van het NOC*NSF. Daarnaast hanteren wij de regels die zijn gesteld in de horecaprotocollen. De Nederlandse BridgeBond heeft relevante bridge specifieke punten, aangevuld en van toelichtingen voorzien. Ook laatstgenoemde regels zijn in dit protocol verwerkt. Tevens zijn een aantal ideeën en tips van de BridgeBond opgenomen om bridge verantwoord mogelijk te maken binnen de kaders van de RIVM-richtlijnen en het Algemeen Sport- en Horecaprotocol.
Middels onderstaande regels meent het bestuur van de bridgeclub De Stokpaartjes dat zij daarmee invulling geeft aan het op verantwoorde wijze organiseren van bridgeavonden voor haar leden. Daar waar wordt gesproken van “wij” wordt bedoeld Bridgeclub de Stokpaartjes.

Bridgeclub specifiek Protocol
1. Algemeen deel
a. Wij nemen de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.
b. Wij zorgen waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes).
c. Wij stellen de voorzitter dan wel, bij diens afwezigheid, de dienstdoende wedstrijdleider, aan als coördinator en aanspreekpunt voor de locatie en voor de gemeente.
d. Wij zorgen dat de coördinatoren voldoende afstand kunt houden tot spelers en bezoekers.
e. Wij instrueren wedstrijdleiders, docenten en vrijwilligers over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier een clubavond kunnen organiseren.
f. Niet meespelende toeschouwers houden 1,5 meter afstand van anderen.
g. Wij houden er rekening mee dat als spelers, wedstrijdleiders en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd zij meetellen als publiek tenzij ze de locatie verlaten.
h. Indien van toepassing placeren wij ook met minder dan 100 toeschouwers, hen naar een vaste plek, daarbij rekening houdend dat bij een wedstrijd van 50 paren na afloop van de wedstrijd er dus ineens 100 toeschouwers zijn. Het aantal toeschouwers is exclusief kader, wedstrijdleiders, vrijwilligers, medewerkers en spelers.
i. Voor alle bridgeactiviteiten geldt dat het aantal spelers en begeleiders per activiteit niet groter is dan noodzakelijk.
j. Wij dragen er zorg voor dat in, op en rondom de speellocatie een duidelijke routing is zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de speellocatie. Ook niet aan een speeltafel zittend wordt zoveel mogelijk de 1,5 meter onderlinge afstand in acht genomen.
k. Wij communiceren de regels van de speellocatie met trainers, spelers, vrijwilligers en medewerkers via de eigen communicatiemiddelen en controleren of ze zichtbaar aanwezig zijn bij de speellocatie.
l. Voor ruimtes buiten het speelveld zoals het bargedeelte en terrassen geldt het horecaprotocol.
m. Wij zorgen dat speelmaterialen die op de speellocatie beschikbaar zijn, gereinigd zijn voor gebruik. Spelers kunnen zelf hun biddingboxes meenemen, dit is echter niet noodzakelijk.
n. Wij hebben met de locatiebeheerder afspraken over hygiëne, zoals tussentijds reinigen van de toiletgroepen, deurklinken, pinautomaten en na afloop, tafels en stoelen.
o. Wij geven vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse ruimtes van de speellocatie moet worden uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere gebruikers van de accommodatie hierover zijn.
p. Spelers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd bij (vermoeden van) klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
q. Indien bij een bridger/kaderlid/wedstrijdleider COVID-19 wordt vastgesteld, hanteren wij de richtlijnen van de overheid en wordt de GGD geïnformeerd teneinde bron- en contactonderzoek te kunnen verrichten om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
r. Wij bridgen uitsluitend in zalen die voldoende worden geventileerd. Aanpassingen van instellingen zijn daarbij niet nodig. De geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies kunnen worden gevolgd.
s. In het geval er enkel natuurlijk geventileerd kan worden (door ramen en deuren open te zetten) zorgen wij er voor dat dit in ruime mate kan gebeuren.
t. Wij zorgen er voor dat er aanwezigheidsgegevens kunnen overleggen voor eventueel bron- en contactonderzoek.


2. Voor wedstrijdleiders, spelers, clubvrijwilligers, docenten en trainers
a. Wedstrijdleiders, clubvrijwilligers, docenten en trainers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich in de speellocatie in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts.
b. Vermijd als wedstrijdleiders, clubvrijwilligers, docenten en trainers geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen.
c. Wijs spelers op het belang van handen wassen en het vermijden van handen schudden.
d. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij in principe normaal spelcontact mogen hebben als het voor de sport noodzakelijk is. Dit geldt met name alleen in de situatie waarbij van tafel moet worden geruild.
e. Voorafgaand en na afloop van het bridgen dienen spelers van 18 jaar en ouder wel 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de garderobe en in de kantines.
f. Zorg ervoor dat spelers buiten de normale en noodzakelijke aan de sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een overwinningsmoment of tijdens het wisselen.
g. Voor alle sporten geldt dat het aantal spelers en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd).
h. Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
i. Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen.
j. laat spelers gefaseerd het speelveld (alle tafels) betreden en verlaten.
k. Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de wedstrijdleiders, clubvrijwilligers, docenten en trainers. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden als het voor de sport noodzakelijk is.
l. Maak vooraf (gedrags)regels aan spelers duidelijk, zodat wanneer er niet aan tafels gespeeld wordt er zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden wordt.
m. Voor spelers geldt dat de wedstrijdleider/trainer wel hulp mag verlenen als dit noodzakelijk is bij de uitoefening van de sport, mits het contact van korte duur is. Een arbitrage kan dus zonder 1,5 meter afstand behandeld worden.

3. Voor de spelers
a. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
b. Houd je aan de algemene hygiënerichtlijnen van het RIVM: heb je klachten? Laat je testen.
• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 °C) en blijf thuis tot je volledig hersteld en 24 uur klachtenvrij bent.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden een van de volgende (ook milde!) symptomen heeft: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 °C) en blijf thuis tot iedereen volledig hersteld en 24 uur klachtenvrij is.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19), omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact.
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
• Hoest en nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes.
• Schud geen handen.
• Vermijd het aanraken van je gezicht.
• Gebruik de door de club verstrekte, hygiënemiddelen.
c. Handschoenen kunnen worden gebruikt ter bescherming van de handen tegen mogelijke irritaties van de huid. Het gebruik geeft geen extra bescherming.
d. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Dit betekent dat indien onvermijdelijk tijdens trainingen en wedstrijden geen 1,5 meter afstand aangehouden hoeft te worden. Denk hierbij aan een arbitrage.
e. Spelers dienen zelf hun (gezondheids)risico te analyseren of zij zich buiten en/of in de speellocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts.
f. Tijdens het bridgen dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand losgelaten worden. Denk hierbij ook aan het wisselen tijdens een zitting.
g. Meld je aan voordat je gaat bridgen volgens de vastgestelde aanmeldprocedure (zie punt 6 bij “Praktische invulling”).
h. Draag een mondkapje wanneer je met personen buiten je huishouden in één vervoermiddel van of naar een sportactiviteit gaat.
i. Houd 1,5 meter afstand van andere personen vanaf 18 jaar, zowel in de speellocatie als in de omgeving ervan.
j. Houd er rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is je meetelt als publiek en dan 1,5 meter afstand moet aanhouden.
k. Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van het bridgen dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
l. Zorg ervoor dat je buiten de normale en noodzakelijke bridge gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals tijdens het vieren van een overwinningsmoment of tijdens het wisselen.
m. Heeft een accommodatie een aparte kantine, zelfstandig restaurant of terras, dan mogen spelers voorafgaand aan of na een speelmoment daar naartoe om wat te drinken. Let op: hier is wel het protocol Horeca van toepassing. Vooralsnog blijft de bar gesloten en wordt uitsluitend aan tafel geserveerd. Staan is verboden.
n. Conform artikel 79 van de Spelregels is een bridgewedstrijd formeel afgelopen 30 minuten nadat de uitslag bekend is gemaakt. De richtlijnen stellen voor om de speellocatie direct na het spelen te verlaten. Suggestie: protesten en scorewijzigingen worden telefonisch of via e mail behandeld.
o. Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, wedstrijdleiders en bestuursleden.
p. Betaal zo veel mogelijk met pin of contactloos (pin of mobiel).
q. Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Reinig materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie/wedstrijd/ronde met water en zeep of geïmpregneerde reinigingsdoekjes.
r. Geforceerd stemgebruik is niet toegestaan.
s. Bij binnenkomst dienen bridgers verplicht gebruik te maken van desinfecterende zeep/gel (min. 70% alcohol).
t.

4. Voor de gemeente
Zie algemeen sportprotocol NOC*NSF en het Horecaprotocol